Loading

Posts by thijs

Veiligheid boven doorstroming

Optimale doorstroming mag geen argument zijn om een verbetering van de infrastructuur tegen te houden die het voor fietsers veiliger maakt.

Zone 50 op de belangrijkste verkeersassen en verbindings-/doorgangswegen is meer dan voldoende om een vlotte doorstroming te behouden. Op deze wegen wordt een duidelijke, afgescheiden en veilige voorziening voor fietsers en voetgangers voorzien. Indien dit echt niet mogelijk is en er is een directe parallelle straat aan de verkeersas, wordt deze ingericht als fietsstraat met zone 30. Alle andere wegen in de stad en verblijfsgebieden moeten zone 30 worden. De redenering hiervoor is drieledig.

Een eerste en belangrijk aspect is de verkeersveiligheid, trager rijden maakt de straat veiliger voor zwakke weggebruikers. Een auto die een voetganger of fietser aanrijdt bij 50 km per uur, geeft 70% kans op een dodelijke afloop. Indien de snelheid wordt teruggedrongen tot 30 km per uur is de kans op een desastreuze afloop nog om en bij de 5%. Steden zijn per definitie grotendeels woonzones en trekken steeds meer zwakke weggebruikers aan, maar vele straten zijn niet uitgerust met toereikende voet- of fietspaden, wat talloze conflicten oplevert tussen auto en fiets. Het is niet meer van deze tijd om gemotoriseerd verkeer tegen 50 km per uur tezamen met fietsers ongescheiden op de baan te sturen.

Ten tweede zorgt trager verkeer ook voor een betere doorstroming en leefbaarheid. De steden zijn dichtgeslibd door de toename van het gemotoriseerd verkeer. In het straatbeeld is het eerder regel dat er na stilstand snel wordt opgetrokken tot 50 km per uur om even later terug te moeten afremmen voor een licht of stilstaand verkeer. Bij een regime van 30 km per uur wordt verkeer dat zich met horten en stoten voortbeweegt, en zo nodeloos veel uitstoot genereert op, vermeden en wordt er een vlottere doorstroming verwezenlijkt.

Tenslotte zorgt trager rijden voor een verbetering in wooncomfort. Onderzoek toont aan dat het aangenamer wonen is in een straat waar de snelheid herleid is tot 30 km per uur. Voldoende handhaving om dit te implementeren is ook van groot belang, gezien de gemiddelde snelheid in zone 30’s in Vlaanderen 43 km/u bedraagt.

 

 Wil je dit principe ook in Antwerpen gerealiseerd zien, of heb je andere ideeën? Ga met ons in gesprek en doe mee aan de Fietsdialoog. 

Fietsdeal

Waar is er plaats voor twee wielen in onze stad?

JONGCD&V Antwerpen engageert zich voor de fietsdeal.

Een deal die we sluiten met elke fietser in deze stad omdat er nog veel werk aan de winkel is in Antwerpen.

Fietsinfrastructuur

Ondanks de verdubbeling van het aantal fietsers is de infrastructuur amper gevolgd. Een algemene infrastructuurverbetering dringt zich op, wij ijveren voor volgende werkpunten:

  • De fiets ongescheiden met gemotoriseerd vervoer tegen 50 km/u de baan opsturen is niet meer van deze tijd. Wij ijveren voor een snelheidsregime van 30 km/u in steden en verblijfsgebieden. Doorgangswegen, invalswegen en centrale verkeersassen blijven 50 km/u maar worden voorzien van een afgescheiden en kwalitatieve fietsinfrastructuur.
  • Op belangrijke wegen waar het moeilijk is om zowel fietser, voetganger, openbaar vervoer als wagen te faciliteren, kijken we naar oplossingen met parallelle assen waar één of meerdere van deze vervoersmodi naar verschoven worden.
  • Niemand pakt de fiets zonder veilige stalling. We vragen voldoende fietsstallingen op het openbaar domein en veilige infrastructuur aan de stations. Hiermee gaan we ook de wildgroei van foutief gestalde fietsen op de openbare weg tegen.
  • Elke plek waar het fietspad onderbroken wordt en de fietser op de rijweg wordt geleid, moet uitgerust worden met een rugdekking voor de fietser. Dit kan bijvoorbeeld door bloembakken op rijweg te zetten, om zo conflicten te voorkomen tussen automobilisten en de invoegende fietser. Dit geeft ook ruimte aan meer groen in het straatbeeld.
  • Te weinig plekken zijn uitgerust met duidelijke oversteekplaatsen voor de fiets. Als fietser wil je geen voetgangers hinderen door het zebrapad te gebruiken. Dit maakt de fietser nog steeds een tweederangsburger op de openbare weg. Op de grote verkeersassen moeten fietsoversteekplaatsen worden gecreëerd naast de zebrapaden.
  • Om de veiligheid van de fietser te verbeteren, willen we dat alle fietspaden met voorrang op kruispunten volledig in het rood gemarkeerd worden met begeleidende fluorescerende witte belijning om de visibiliteit te verhogen zowel overdag als ’s nachts.
  • We streven naar comfortabele fietspaden, zowel qua breedte, materiaal en afscheiding van andere weggebruikers. Sneeuwvrij en vrij van geparkeerde auto’s. Schuine zijdes voor garages worden vermeden evenals hoge trottoirs bij kruispunten. Obstakels (borden, paaltjes, …) op het fietspad zijn een no go.
  • Op centrale punten proberen we publieke fietspompen en servicemateriaal te installeren, zodat niemand in zijn/haar mobiliteit beknot is bij pech. Deze publieke servicepunten staan onder beheer van de stad en worden gratis ter beschikking gesteld.
  • De meeste fietspendelaars naar Antwerpen moeten over een beperkt aantal invalswegen over de Ring, Singel of Albertkanaal/dokken. Deze invalswegen zijn vaak deel van de bestaande fietsostrades en zien dagelijks heel veel fietsverkeer. Deze fietspaden moeten verder uitgebouwd en bezien worden als kritieke infrastructuur.
  • We stellen in de toekomst een plan op dat de belangrijkste fietsverbindingen vastlegt binnen de verschillende Antwerpse wijken, tussen de wijken onderling en tussen de districten. Op deze manier wordt mankerende fietsinfrastructuur in kaart gebracht.

 

 Wil je dit principe ook in Antwerpen gerealiseerd zien, of heb je andere ideeën? Ga met ons in gesprek en doe mee aan de Fietsdialoog. 

#KoningFiets

Van het allergrootste belang is het wederzijds respect tussen verkeersgebruikers. De fiets wordt belangrijker in het verkeer en moet een correcte plek krijgen op de weg. Wij staan achter Koning Fiets, maar niet achter Keizer Fiets die de baan volledig voor zichzelf wilt. De juiste infrastructuur voor elke verkeersgebruiker en wederzijds respect zijn hier de kern.

 

 

 Wil je dit principe ook in Antwerpen gerealiseerd zien, of heb je andere ideeën? Ga met ons in gesprek en doe mee aan de Fietsdialoog. 

Voorbeeldfunctie

Politici en ambtenaren moeten zelf het goede voorbeeld Jong CD&V engageert zich ertoe de eigen verplaatsingen in de binnenstad zoveel mogelijk met de fiets uit te voeren.

 

 

 Wil je dit principe ook in Antwerpen gerealiseerd zien, of heb je andere ideeën? Ga met ons in gesprek en doe mee aan de Fietsdialoog. 

Fietsalternatief

Antwerpen is de thuisbasis van enkele ongeziene infrastructuurprojecten die nog jaren zullen duren. Deze werken als opportuniteit gebruiken om de fiets als alternatief te laten herontdekken, is een aspect waar verder op ingezet moet worden.

De werken in Antwerpen hadden een eerste aanzet kunnen zijn naar de modal shift. In plaats daarvan wordt de fietser constant in de kou gelaten bij werven en werken (kijk bijvoorbeeld naar de fietsersbrug in Merksem en de heraanleg van de Slachthuislaan). Er is al veel momentum verloren om mensen, die noodgedwongen de auto thuis laten, te doen inzien dat die fiets toch niet zo slecht is. Veel mensen die het afgelopen jaar deze shift gemaakt hebben, zullen al teruggeschakeld zijn naar de auto omdat het helemaal niet vlotter en zeker niet veiliger is. Zolang de werken duren, moet hier permanent op ingezet worden.

 

 Wil je dit principe ook in Antwerpen gerealiseerd zien, of heb je andere ideeën? Ga met ons in gesprek en doe mee aan de Fietsdialoog. 

Fietsvloot

Om scholen meer het fietsgebruik te laten stimuleren en de mobiliteitsbeperkingen van hun werking te verminderen, proberen we hen te faciliteren in de aankoop van fietsen. Op deze manier kopen zij op een voordeligere manier een eigen fietsvloot.

Veel scholen in de stad zitten immers met een pertinent mobiliteitsprobleem. Bijvoorbeeld naar het zwembad gaan zit er voor heel wat scholen niet meer in, omdat het zwembad te ver is om te voet te gaan. Een kwartier tijd verliezen tijdens de schooluren is niet evident. Sommige scholen huurden dan een bus, wat not done is voor een verplaatsing van ongeveer 2km en ook heel duur uitvalt. Momenteel geraken ook bussen niet altijd snel op de bestemming in Antwerpen. Ook verplaatsingen met het openbaar vervoer zijn niet altijd vanzelfsprekend voor scholen, aangezien er lang over gedaan moet worden of meerdere keren overgestapt moet worden om tot een centrale bus-/tramlijn te gaan.

Een tweede belangrijke element is het belang van buiten komen. Dit wordt telkens weer benadrukt in de nieuwe gezondheidsprincipes, maar momenteel blijven vele leerlingen tijdens de schooluren pertinent binnen de schoolmuren zitten. Leerlingen die een uur studie hebben en mobieler zijn, doordat ze bijvoorbeeld op een fiets kunnen stappen, kunnen makkelijk met de studieleerkracht naar een park in de buurt om eventjes buiten te zijn.

Tenslotte is het ook steeds meer de taak van scholen om te zorgen dat de leerlingen klaargestoomd worden om zich veilig in het verkeer te kunnen begeven. Zeker nu het theoretische rijbewijs op school is afgeschaft, kan het niet zijn dat dit educatief pakket in de schoot van de rijscholen blijft liggen. Jongeren die het jaar nadien verder gaan studeren of gaan werken, zijn momenteel vaak niet genoeg op de hoogte van de verkeersregels die ze moeten volgen als fietser of voetganger. Scholen die in het bezit zijn van een eigen fietsvloot kunnen naast theoretische lessen, ook vlot praktijklessen verkeersveiligheid geven.

 

 Wil je dit principe ook in Antwerpen gerealiseerd zien, of heb je andere ideeën? Ga met ons in gesprek en doe mee aan de Fietsdialoog. 

Fietstelpalen

We ijveren voor meer fietstelpalen op de invalswegen naar de stad. Op deze manier worden mensen gestimuleerd om meer de fiets te nemen, kunnen fietsers geïnformeerd worden en beschikt het bestuur over cruciale gegevens, zoals hoeveel fietsers uit welke richting komen.

De informatieborden van de stad en de vaste telpalen zijn een match. Momenteel wordt er op de telpalen basis- en veiligheidsinformatie gegeven aan fietsers (“morgen regenachtig, kleed je gepast”, “het wordt sneller donker, breng je lichten in orde”, …). Informatieborden die langs fietspaden staan, kunnen dergelijke informatie ook actief geven en, waar mogelijk, een update krijgen tot fietstelpaal.

Fietstelpalen geven een schat aan informatie, hoeveel fietsers rijden langs waar, welke evoluties in fietsgebruik zijn er te merken, … . Weergeven hoeveel fietsers er die dag/maand/jaar en de dag/maand/jaar ervoor gepasseerd zijn, kan ook nuttig gebruikt worden om het fietsgebruik te stimuleren. Met gerichte boodschappen kan het competitiebeest in veel mensen van ons geprikkeld worden, waardoor er een extra impuls ontstaat om de fiets te nemen of te blijven nemen bij minder weer.

Bij werken, omleidingen of routes zonder toereikende fietsinfrastructuur kunnen mobiele telpalen (die zwarte bakjes opzij aan de weg met drie rubberen banden over de grond waar je over rijdt) weergeven langs waar mensen met de fiets hun weg banen, en waar er bijgevolg infrastructuurfaciliteiten voorzien kunnen worden (of extra omleidingsborden/bewegwijzering).

 

 Wil je dit principe ook in Antwerpen gerealiseerd zien, of heb je andere ideeën? Ga met ons in gesprek en doe mee aan de Fietsdialoog. 

Infrastructuurscreening

Om een goed fietsnetwerk uit te bouwen is het belangrijk om de aanwezige infrastructuur te screenen. Binnen de fietsdialoog kunnen onveilige plaatsen aangeduid worden, maar dit moet uitgebreid worden met een zorgvuldige screening van de bestaande infrastructuur.

Om daadwerkelijk iets aan te pakken in Antwerpen, moeten we daarom de belangrijkste fietsassen in Antwerpen en de districten in kaart brengen. Hierbij moet gedetailleerd opgetekend worden wat de mankementen en problemen op de weg zijn. Ook beoordelen op comfort, welke elementen er onveilig zijn, wat er beter kan, … , maar evengoed wat de goede voorbeelden zijn voor andere wegen in de stad.

 

 Wil je dit principe ook in Antwerpen gerealiseerd zien, of heb je andere ideeën? Ga met ons in gesprek en doe mee aan de Fietsdialoog. 

Fietsdialoog

We zetten in op een fietsdialoog waarbij alle inwoners van Antwerpen hun bekommernissen, ideeën, plannen, opmerkingen, … kunnen doorgeven. Met deze informatie kunnen we de fietstoestand in Antwerpen in kaart brengen en aanpakken.

 

 

 

 Wil je dit principe ook in Antwerpen gerealiseerd zien, of heb je andere ideeën? Ga met ons in gesprek en doe mee aan de Fietsdialoog.